การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1 บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อประชาสัมพันธ์ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี การจัดส่งสินค้า เก็บสถิติ และกิจกรรมต่างๆของบริษัทเท่านั้น

2. บริษัท จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากผู้ซื้อ

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ บริการออนไลน์ ของบริษัท อาจใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่นๆ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้บริษัทเข้าใจพฤติกรรมของผู้ซื้อได้ดีขึ้น ช่วยบอกให้บริษัททราบว่าผู้ซื้อเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยบริษัทถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว เว้นแต่จะถูกกำหนดเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายไทย

อื่นๆ

บริษัท อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่ผู้ซื้ออาศัยอยู่ นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor